Werkzaamheden Ichthushof en Laan op Zuid Rotterdam (Locatie Cite)

For English read below!


Beste huurders van woongebouw Cité,


Vanaf maandag 19 juli zal Teleplaza (nieuwe internet provider) in opdracht van Stadswonen Rotterdam werkzaamheden aan jullie netwerkverbinding uitvoeren. Daarom vragen wij jullie aandacht voor deze mail!


Vervangen Glasvezelmodems

Voor een betere en vooral snellere internetverbinding zullen alle glasvezelmodems (GeneXis-modems) in jullie meterkast worden vervangen.


Tijdelijke onderbreking internet 

De medewerkers van Teleplaza zullen per verdieping werken. Hieronder treffen jullie een schematisch overzicht waarop te zien is op welke dag jouw verdieping aan de beurt is.


Wij kunnen niet aangeven om hoe laat jouw woning aan de beurt is. Daarom is het van belang dat je rekening houdt met de aangegeven dagen uit het schematisch overzicht. Je hoeft niet thuis te blijven voor de werkzaamheden, omdat deze in de meterkast (technische-kast) op de gang plaatsvinden.


Overlast

Bij het vervangen van de glasvezelmodem vindt er per woning een tijdelijke onderbreking van maximaal 2 uur van het internet, kabel-TV en intercom plaats. Dit kan helaas niet anders. Zodra de werkzaamheden klaar zijn, doet alles het weer zoals je gewend bent. Mogelijk moet je wel je eigen apparatuur opnieuw opstarten/resetten.


Wij verwachten niet dat jij veel overlast van de werkzaamheden zal ondervinden. Uiteraard doen wij ons best om het overlast zo veel mogelijk te beperken.


Vragen 

Mocht je naar aanleiding van deze mail nog vragen hebben dan horen wij ze graag. Wij zijn van maandag tot en met vrijdag van 8.30u tot 16.30u telefonisch te bereiken op 010 245 6700 of via info@stadswonenrotterdam.nl.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Dear tenants of residential building Cité,


Starting on Monday, July 19th Teleplaza(new internet provider) will carry out work on your network connection on behalf of Stadswonen Rotterdam. That is why we ask for your attention to this email!


Replacing Fiber Optic Modems

For a better and above all faster internet connection, all fiber optic modems (GeneXis modems) in your distribution boards/-closet will be replaced.


Temporary Internet interruption

Teleplaza employees will work per floor. Bellow you will find a schematic overview showing the day on which the work takes place on your floor.


We cannot indicate at what time your apartment or studio is due. That is why it is important that you take into account the indicated days from the schematic overview. You do not have to stay at home for the work, because the replacement of the modems take place in the distribution boards/-closet in the hallway.
Disturbance

When replacing the fiber optic modem, there will be a temporary interruption of the internet, cable-TV and intercom for a maximum of 2 hours per home. Unfortunately this cannot be done any other way. Once the work is done, everything will work as usual. You may need to reboot/reset your own equipment.


We do not expect that you will experience much inconvenience from the work. Of course we will do our best to limit the inconvenience as much as possible.


Questions

If you have any questions about this e-mail, please let us know. We can be reached by phone from Monday to Friday from 8.30 am to 4.30 pm on 010 245 6700 or via info@stadswonenrotterdam.nl